HÒA BÌNH - TPHCM - CÔN ĐẢO
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Máy bay
Mô tả:

 

 CHÖÔNG TRÌNH THAM QUAN DI TÍCH LÒCH SÖÛ HAØO HUØNG

COÂN ÑAÛO – HUYEÀN THOAÏI

 (Thôøi gian: 4 ngaøy 3 ñeâm; Phöông tieän: maùy bay )

NĐ 15

 

NGAØY 01: NOÄI BAØI – TP.HCM – CÔN ĐẢO             (Ăn trưa, tối)           

Buoåi saùng:    Xe và hướng daãn viên của Du Lịch Hòa Bình đón đoàn tại điểm hẹn khởi hành ra sân bay Nội Bài đi Tp.HCM. Tới Taân Sôn Nhaát, đoàn chuyeån tieáp ñi Coân Ñaûo treân chuyeán bay buổi trưa. Ñeán saân bay Coû OÁng - Coân Ñaûo, xe ñoùn ñoaøn duøng côm tröa, ñöa khaùch veà Resort treân ñöôøng ngaém caûnh ñeïp Coân Sôn vaø moät soá ñòa danh di tích lòch söû noåi tieáng trong chieán tranh: Loø Voâi, Haøng Keo……Ñeán Resort nhaän phoøng, taém bieån…….Duøng côm chieàu, nghæ ngôi.

Toái: Quyù khaùch töï do khaùm phaù Huyeän Ñaûo - Nghæ ñeâm taïi Coân Ñaûo.

NGAØY 02:    THAM QUAN COÂN ÑAÛO                      (Ăn sáng, trưa, tối)

07h00: Quyù khaùch duøng ñieåm taâm taïi nhaø haøng. Khôûi haønh ñi Beán Ñaàm, treân ñöôøng ngaém caûnh ñeïp Coân Sôn: Ñænh Tình Yeâu, Muõi Caù Maäp, Hoøn Traùc Lôùn, Hoøn Traùc Nhoû, Hoøn Taøi Lôùn, Hoøn Vung…. Tham quan Laøng Chaøi Beán Ñaàm. Mua caùc loaïi haûi saûn khoâ veà laøm quaø…Tham quan chùa Núi Một

11h00: Quyù khaùch duøng côm trưa.                             

14h00: Ñoaøn tham quan :

·          Baûo Taøng Coân Ñaûo

·          Caàu Taøu 914,

·          Traïi Tuø Phuù Haûi – Phuù Sôn..

·          Ñoaøn vieáng Nghóa trang Haøng Döông nôi an nghæ cuûa caùc anh huøng daân toäc , vieáng moä caùc Lieät só Caùch maïng : Leâ Hoàng Phong, Nguyeãn An Ninh…

·          Ñoaøn daâng hoa töôûng nieäm taïi moä Coâ Saùu

 ·            Tham quan di tích Chuoàng Coïp , Chuoàng Boø

·            Caàu Ma Thieân Laõnh

·          vieáng Mieáu baø Phi Yeán.

·            Veà laïi Resort Taém bieån , taém hoà bôi töï do taïi khu du lòch hoaëc tham quan vaø mua saém ñaëc saûn taïi chôï Coân Ñaûo

18h00:    Duøng côm chieàu .

22h00:    Đoàn dâng hương tại mộ chị Võ Thị Sáu.

Toái: Quyù khaùch töï do khaùm phaù Huyeän Ñaûo - Nghæ ñeâm taïi Coân Ñaûo.

NGAØY 03:    COÂN ÑAÛO – TAÂN SÔN NHAÁT – TP.HCM         (Ăn sáng, trưa, tối)                      

07h00:    Ñoaøn duøng BUFFET taïi nhaø haøng – t do tắm biển tại resort.

09h30: Laøm thuû tuïc traû phoøng.

11h30: Dùng cơm trưa.

13h00: Tieãn ñoaøn ra saân bay Coû ống, laøm thuû tuïc veà TP.HCM treân chuyeán bay luùc 14h45 .

16h45: Ñeán TP. HCM – xe đón đoàn đưa về khách sạn nhận phòng sau đó dùng cơm chiều. Tối tự do tham quan khám phá TP HCM về đêm.

NGAØY 04 : TP.HCM – SUOÁI TIEÂN – NỘI BÀI             (Ăn sáng, trưa, tối)

07h00: Duøng ñieåm taâm, Trả phòng khách sạn. Quý khách đi tham quan Vuøng Ñaát

Töù Linh Suoái Tieân:

·          Vieáng Ñeàn Thôø Vua Huøng

·          Khaùm Phaù Bí Maät Coå Loa Thaønh – Haàm Vaøng, Haàm Baïc.

·          Caûm Giaùc Maïnh Röøng Phuø Thuyû

·          Tham Quan Vöông Quoác Caù Saáu

·          Lung Linh Huyeàn Aûo Vôùi Phöôïng Hoaøng Cung

·          Hoài Hôïp, Loâi Cuoán Vôùi Phim 4 D

·          Ñi xe löûa tham quan Vöôøn Thuù

·          Thöôûng thöùc caùc troø chôi caûm giaùc maïnh: Taøu Löôïn Sieâu Toác, Ñu Quay, Sky Gate…

·          Taém Bieån Tieân Ñoàng vaø raát nhieàu coâng trình kieán truùc ñaëc saéc ñang chôø ñoùn quyù du khaùch ñeán ñeå chieâm ngöôõng vaø khaùm khaù vuøng ñaát töù linh Long – Laân – Quy – Phuïng.

12h00: Duøng côm tröa taïi Suoái Tieân. Sau ăn trưa đoàn khởi hành ra Saân Bay Taân Sôn Nhaát đáp chuyến bay đi Noäi Baøi. Về đến sân bay Nội Bài xe đưa quý khách trở về Hòa Bình, chia tay quý khách. Kết thúc chương trình tour.

  Giá tour trọn gói : Liên hệ trực tiếp

  CHI PHÍ  BAO GỒM:                                    

·        Vận chuyển xe đưa đón thăm quan đời mới, máy lạnh ( XE ĐƯA - ĐÓN TẠI SÂN BAY CÔN ĐẢO VỀ KHÁCH SẠN LÀ XE CHUNG CỦA RESORT )

·        Xe vận chuyển tham quan các điểm tham quan côn đảo là xe đi riêng của đoàn

·        Vé máy bay khứ hồi  CÔN ĐẢO – TP.HCM

·        Resort – khách sạn  3 sao đầy đủ tiện nghi: Sài Gòn - Côn Đảo, Côn Đảo Resolt, liberty, saphia, queen ann

·        Tiêu chuẩn máy lạnh ti vi tủ lạnh, điện thoại, hồ bơi

·        2 khách/phòng

·        Ăn uống : các bữa ăn sáng và ăn chính trong chương trình 120.000đ/bữa/1 khách

·        Bữa sáng: phục vụ Buffet, set menu

·        Hướng dẫn viên vui vẻ nhiệt tình năng động

·        Phí thăm quan các điểm có trong chương trình

·        Bảo hiểm du lịch mức đền bù cao nhất 10.000.000đ/vụ

·        Nước khoáng trên xe

CHI PHÍ  KHOÂNG BAO GOÀM:

·        Thuế VAT

·        Vé máy bay Hà Nội - HCM

·        Các chi phí ngoài chương trình và chi phí các nhân khác (điện thoại, giặt là…)

* Tiêu chuẩn dành cho trẻ em:       

- Miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi, gia đình tự chăm sóc cho trẻ. Qui định 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 50% vé người lớn.

- Trẻ em từ 06 – 10 tuổi tính 75% giá vé người lớn.

- Tiêu chuẩn 75% vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi trên xe, ngủ ghép chung phòng với gia đình (không có giường riêng).

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính 1 vé như người lớn


DU LỊCH HÒA BÌNH : Ng­ười đồng hành tin cậy của bạn!

Liên hệ Mrs Ngân: 0946 211 066; Mr Nghĩa: 0983 277 999

 

Hotline: 094 6211 066
Email: dulichhoabinh22@gmail.com
 Tour: Nguyễn Ngân - 0946 211 066
Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang lần III năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4/10/2017 - 31/12/2017 ...
Tết đến xuân về là dịp mà du khách luôn tìm đến chùa chiền, các nơi linh thiên để tìm sự bình ...
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 121975
CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Số 57, Đường Chi Lăng, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện Thoại/Fax: 02183.899.699;  Email: dulichhoabinh22@gmail.com
Webstie: www.hoabinhtour.com.vn;
FB: www.facebook.com/congty.dulichhoabinh